Regulamin

PRZY TOBIE MARIANNA SZYMAREK
Regulamin wypożyczalni chust i nosideł dla dzieci

I. Wypożyczalnia chust i nosideł jest własnością Marianny Szymarek prowadzącej działalność gospodarczą PRZY TOBIE MARIANNA SZYMAREK, ul. Działyńskich 2 lok. 5A, 61-727 Poznań, NIP 7822256261, REGON 363256853, zwana dalej Wypożyczającym.
II. Szczegółowe warunki wypożyczania chust i nosideł określa każdorazowo umowa najmu zawierana pomiędzy Klientem a Wypożyczającym.
III. Cennik wypożyczalni
1. Ceny wypożyczenia poszczególnych chust i nosideł określone są w Cenniku Wypożyczalni (CENNIK), który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
2. Cena za wypożyczenie jest uiszczana przez Klienta z góry, gdy nie jest pobierana kaucja przy wypożyczeniu chusty lub nosidła.
3. Gdy pobierana jest kaucja przy wypożyczeniu chusty lub nosidła, cena wypożyczenia jest odejmowana od kaucji. Następnie kwota kaucji pomniejszona o cenę wypożyczenia jest zwracana Klientowi po zwrocie rzeczy.
IV. Każdy Klient może wypożyczyć maksymalnie 3 rzeczy w tym samym czasie.
V. Klient może wykorzystywać wypożyczoną rzecz jedynie na własny użytek. Zabronione jest wykorzystywanie wypożyczonych rzeczy do celów komercyjnych.
VI. Klient ponosi odpowiedzialność za wypożyczoną rzecz – w razie zniszczenia lub utraty jest zobowiązany do zwrotu równowartości przedmiotu w chwili jego zakupu przez Wypożyczającego.
VII. Rezerwacja chusty lub nosidła
1.   Klient może dokonać rezerwacji chusty lub nosidła.
2. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypozyczalnia@przytobie.com) lub telefonicznie pod numerem (694847774).
3. Potwierdzenie dokonania rezerwacji jest przekazywane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres.
VIII. Przedłużenie okresu wypożyczenia chusty lub nosidła
1. Okres wypożyczenia chusty lub nosidła może zostać przedłużony na prośbę Klienta, jeśli dany przedmiot nie został wcześniej zarezerwowany przez innego klienta.
2. Chęć przedłużenia okresu wypożyczenia powinna być zgłoszona przez Klienta przed zakończeniem pierwotnego okresu wypożyczenia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Potwierdzenie przedłużenia okresu wypożyczenia jest przekazywane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres.
IX. Wypożyczający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i Cennika Wypożyczalni.